Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen
EASEL (Experimental Social Emotional Learning and Therapy)

Kokemuksellinen tunnetaitovalmennus ja terapia, jota voidaan käyttää osa
na toimintaterapian prosessia asiakkaan sosioemotionaalisten taitojen harjoittelussa, tässä ja nyt.

EASEL®-ohjaustyön tavoitteena on vahvistaa mm. ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, sosiaalisia taitoja, vastuullista päätöksentekoa, vanhemmuutta, johtajuutta jne. ja esteettisten vaikuttavien kokemusten synnyttämä ilon kokemusta.

EASEL® viitekehykseen vaikuttavat erityisesti humanistinen ihmiskäsitys, sosiaalikonstruktivistinen oppimiskäsitys, dialogisuus, ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus, sosiodynaaminen ohjaus, perheterapia, kiintymyskeskeinen kehityspsykoterapia, vuorovaikutteiset psykoterapiat ja mindfulness, tunnekasvatus (SEL), sosiaalinen neurotiede, sekä kokemuksellinen oppiminen, elämys- ja Montessori-pedagogiikka

EASEL-ohjauksessa keskeinen kysymys on, kuka minä olen ja mitä tapahtuu kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tunteet nousevat toiminnan ja toimimisen kautta, onkin tarkoituksenmukaista tutkia niitä tässä ja nyt, koska ne saattavat olla esteenä ikätasoiselle toimimiselle.EASELissä  ohjaajan, asiakkaan ja mahdollisten eläintyöparien välinen suhde on keskeinen, ohjelma on strukturoitu ja työskentely on tavoitteellista sekä arvioinnin kohteena.

  • EASEL-ohjaus rakentuu portaittain etenevistä ohjatuista psykoedukatiivisista työkaluista ja erilaisista aktiviteeteista, joihin voi kuulua eläinavusteisia vuorovaikutusharjoitteita työhön koulutetun hevosen tai koiran kanssa tai musiikkia, taidetyöskentelyä, luontoseikkailua tai muuta vastaavaa. 
  • Psykoedukatiiviset työkalut ovat kokemuksellisia ja ne toimivat yhtä hyvin vastaanotolla kuin luonnossa.  EASEL harjoituksissa ja niiden purkamisessa opitaan itsestä ja omista toimintatavoista, asenteista, ongelmanratkaisutyyleistä ja niin edelleen.  Harjoituksissa kehitetään tunne- ja sosiaalisia taitoja sekä saadaan mahdollisesti korjaavia kokemuksia, osaamista ja ideoita siirrettäväksi omaan arkeen.
Lisätietoa  EASELista www.easeltraining.fi