Koira-avusteinen toimintaterapia
Koira-avusteinen toimintaterapia on tavoitteellista toimintaa, jossa asiakkaan ja terapeutin lisäksi aktiivisena osallistujana toimii koira. Asiakkaan jakso voi toteutua kokonaan tai osittain koira-avusteisena toimintaterapiana. Kaikkien asiakkaiden kanssa EI toteuteta koira-avusteista toimintaterapiaa, vaan se sovitaan erikseen.
  • Koira-avusteinen toimintaterapia on tuotteistettu tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon kautta Toimintaterapia Huiskeen palveluksi vuosina 2012-2013.
  • Eläinavusteisia koulutuksia pohjalla: Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja (2012), Koirat kasvatus-ja kuntoutustyössä koulutus (2013), EASEL-ohjaaja koulutus (2014) ja EASEL Coach-työnohjaaja (2017). Osana toimintaterapian maisteriopintoja (60 op ) Jönköpingin yliopistossa Ruotsissa, keväällä 2017 tehtiin Kartoittava kirjallisuuskatsaus (15 op) koira-avusteisista toimintaterapian interventioista. Työn arvioitu valmistuminen keväällä 2018, jonka jälkeen mahdollisesti artikkelin julkaisu.
Koira-avusteisen toimintaterapian tavoitteita
Asiakkaan yksilölliset kehittymisen, oppimisen ja  kuntoutuksen tavoitteet perustana tavoitteiden asettelussa. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ne voivat olla mm.                
  • Sensomotoriikan vahvistaminen (karkea- ja hienomotoriikka, tunto-, liike-, tasapaino-, näkö- ja proprioseptiikka).        
  • Keskittymisen ja työskentelytaitojen vahvistuminen sekä ohjauksessa olemisen lisääminen.
  • Tarkoituksenmukaisen käyttäytymisen vahvistaminen                
  • Onnistumisen kokemuksen saaminen                
  • Myönteinen vuorovaikutus koiran kanssa                
  • Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen ja itsehillintä koiran kanssa                
  • Leikki- ja kaveritaidot                
  • Itsetunnon,  hyväksyttynä olemisen tunteen vahvistaminen
Harjoitteita tehdään yhdessä ja yhteistyössä koiran kanssa toimien.
Koiran läsnäolo ja osallistuminen toimintaan antaa asiakkaalle mahdollisuuden harjoitella asioita aidossa sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa tässä ja nyt.
Koira rohkaisee ja motivoi asiakasta yrittämään ja keskittymään tehtäviin.
Koiraa ohjatessaan asiakas voi kokea onnistumista ja hyväksyttynä olemista sekä harjoitella sosiaalisia taitojaan.
Toiminnassa tapahtunutta, asiakkaan kokemusta, reaktioita ja käyttäytymistä voidaan konkretisoida tässä ja nyt linkittäen ne myös muihin arjen tilanteisiin.
Koiran osallistumista ja tarvetta osallistua arvioidaan jatkuvasti.
Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen