Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen
Yksilöllinen toimintaterapia


 Toiminnallisina menetelminä käytetään asiakkaan yksilöllistä kehittymistä ja oppimista tukevia erilaisia kokemuksellisia harjoitteita, tehtäviä, pelejä ja toiminnallisia sekä sensomotorisiaharjoitteita/leikkejä.Toimintaterapiassa  harjoitellaan mm.  sensomotoriikkaa, hieno-  ja karkeamotorisia taitoja,  kehonhallintaa ja hahmottamista, tarkoituksenmukaista käsienkäyttöä, silmän  ja käden yhteistyötä, näönvaraista hahmottamista. Sosiaalista vuorovaikutusta harjoitellaan toisen kanssa yhdessä toimien, pelaten ja kokemuksellisten harjoitteiden kautta.  Lisäksi vahvistetaan lapsen omaa käsitystä itsestään toimijana,  työskentelytaitoja, keskittymistä, oman toiminnan ohjaamisen taitoja sekä itsetuntemusta ja minäkuvaa.